Rockshots Records – Finnish Thrashers TakaLaiton Shares Sauna Guitar Playthrough “Rip N’ Burn”

Rockshots Records – Finnish Thrashers TakaLaiton Shares Sauna Guitar Playthrough “Rip N’ Burn”